pomiary PEM

pomiary-elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne na człowieka

Pole elektromagnetyczne powstaje na skutek oddziaływania sił pomiędzy obiektami naładowanymi elektrycznie. Obecnie jesteśmy narażeni na silne działanie pola elektromagnetycznego, które znajduje się wszędzie tam, gdzie płynie prąd. Tak więc, znajdziemy je w pobliżu gniazdka elektrycznego, radia, telewizji czy wi-fi. I choć naukowo nie udowodniono jaki wpływ ma oddziaływanie elektromagnetyczne na stan zdrowia użytkowników, to jednak warto jest znać poziom pola elektromagnetycznego, które wokół nas się znajduje. Służą temu pomiary elektromagnetyczne.

Okresowe pomiary elektromagnetyczne

Inspekcja Ochrony Środowiska wykonuje, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, pomiary pól elektromagnetycznych. Szczegółowe wytyczne odnośnie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 roku. Zgodnie z nim zakres prowadzenia badań okresowych poziomów pól elektromagnetycznych obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 80 MHz do 40 GHz. Pomiary dokonywane są w punktach pomiarowych, a ich aktualną lokalizację możemy sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Data dokonania pomiaru jest bezpośrednio uzależniona od specyfikacji technicznej miernika. W dniu, w którym ma być dokonany pomiar pola magnetycznego musi panować wymagana wilgotność względna powietrza, czy temperatura otoczenia. Warunkiem koniecznym do wykonania pomiaru w danym dniu jest brak opadów atmosferycznych.

Punkty pomiarowe

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określa sposób wyboru lokalizacji punktów pomiarowych oraz sposób prezentacji wyników pomiarów. Punkty pomiarowe są umiejscowione w każdym mieście w województwie w ilości uzależnionej od jego liczby mieszkańców. Natomiast na obszarze gmin wiejskich wyznacza się jeden punkt pomiarowy. Z kolei sonda pomiarowa w celu pokazania jaki jest prawidłowy poziom pola elektromagnetycznego musi zostać umiejscowiona w odpowiednich odległościach i poziomach od pewnych punktów. Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego wykonuje się jeden raz w roku kalendarzowym w godzinach od 8 do 16, nieprzerwanie przez pół godziny.

Pomiary elektromagnetyczne wykonywane przez laboratoria akredytowane

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku określa dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. Obecnie obowiązujące poziomy dopuszczalne w środowisku wynoszą dla wysokich częstotliwości od 28 V/m do 61 V/m. Pomiarami pola magnetycznego zajmują się również akredytowane laboratoria pomiarowe. Wykonują one na zlecenie zamawiającego pomiar natężenia pola elektromagnetycznego. Ma to znaczenie w szczególności, gdy jesteś osobą zatrudniającą pracowników i musisz spełniać normy określone przepisami BHP.

Pole elektromagnetyczne generowane przez sieci mobilne i nadajniki DVB-T

W roku 2021 ruszył system SI2PEM, gdzie możemy sprawdzić poziom pola elektromagnetycznego, generowanego przez sieci mobilne i nadajniki DVB-T. Po wejściu na stronę si2pem.gov.pl uzyskujemy dostęp do mapy Polski, na której przedstawiono położenie stacji bazowych telefonii komórkowych i nadajników DVB-T, a także wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego wokół nich.