pomiary PEM

pomiary pem

Pole elektromagnetyczne a BHP

Wśród czynników mających wpływ na higienę pracy oraz jej bezpieczeństwo, coraz większą rolę mają powiązania, jakie ma pole elektromagnetyczne i BHP. W wielu zakładach niezbędne staje się prowadzenie nadzoru nad natężeniem tego czynnika. Żeby jednak prawidłowo wykonać pomiar, potrzebne jest wsparcie profesjonalnych narzędzi. Najprościej można powiedzieć, że otacza ono nas wszędzie i jest zjawiskiem naturalnym. W jego skład wchodzą wzajemnie przenikające się pola: elektryczne i magnetyczne. To emitowane przez ziemię oraz podczas burzy nie stanowi zagrożenia. Jednak rozwijając technologię, człowiek zmienia otaczający świat. Coraz obszerniejsza sieć urządzeń elektrycznych powoduje szkodliwe zwiększenie ekspozycji na działanie pola. W miejscu pracy często obecna jest duża liczba urządzeń elektrycznych. Właśnie dlatego w zakładach niezbędne są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.

Jak się mierzy pole elektromagnetyczne?

Współcześnie już na etapie projektowania urządzeń elektrycznych istnieje możliwość dokonania symulacji komputerowej. Dzięki niej można łatwo oszacować jak silne będą oddziaływania elektromagnetyczne. Żadna symulacja nie zastąpi jednak pomiaru. Szczególnie w warunkach współpracy wielu urządzeń. Dlatego następnym krokiem są pomiary PEM. Można je podzielić na dwa rodzaje:

  • Pomiar szerokopasmowy – mierzący łącznie wszystkie sygnały zbierane przez antenę pomiarową.
  • Pomiar selektywny – umożliwiający pomiar wybranej częstotliwości.

Za pomocą odpowiednich mierników prowadzi się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Możliwy jest zarówno pomiar całości oddziaływań, jak i pomiar pola wybranych urządzeń. Zgodnie z przepisami, pomiarów nie należy dokonywać samodzielnie. Gwarantem miarodajności jest akredytowane laboratorium pomiarowe, które dokona pomiarów w odpowiednim czasie.

Wsparcie przez laboratorium

Dokonywanie pomiarów jest niezbędne w przypadku występowania strefy zagrożenia, Również istnienie strefy pośredniej skutkuje obowiązkiem dokonania pomiarów. Warto je przeprowadzić także przy zmianie warunków panujących w zakładzie. Wsparcie, jakie oferuje wyspecjalizowane laboratorium akredytowane zapewni precyzyjne dokonanie pomiarów.

pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Bezpieczna praca

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie niebezpieczeństwa czyhają na ciebie w pracy? Jeśli tak, to czy brałeś pod uwagę również te zagrożenia, których nie widać na pierwszy rzut oka? Jednym z nich jest występowanie pola elektromagnetycznego (PEM). Warto rozważyć pytanie czym jest to pole elektromagnetyczne i zdać sobie sprawę z jego powszechności. Pole elektromagnetyczne to połączony efekt pól magnetycznego i elektrycznego. Powstaje w sposób naturalny np. bicie naszego serca, jak również w sposób sztuczny (urządzenia w których płynie prąd). Pomimo tego, że mamy z nim styczność w małym stopniu przez cały czas, to pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i innych okolicznościach są niezbędne.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Długotrwała ekspozycja na to zjawisko o dużym natężeniu może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Nawet prowadzić do ciężkich chorób zawodowych. Z tego względu każdy pracodawca ma obowiązek minimalizować szkodliwe skutki tego rodzaju promieniowania wykorzystując pomiary PEM i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Fale elektromagnetyczne są wytwarzane przez wiele przedmiotów codziennego użytku takich jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe. Jednakże największe natężenia pól elektromagnetycznych występują w pobliżu stacji transformatorowych oraz linii wysokiego napięcia. Osoby pracujące w ich pobliżu są szczególnie narażone na wpływ PEM. Na pracodawcach spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków niezagrażających zdrowiu, zgodnie z zasadami BHP. Aby nie narażać pracowników na przykre konsekwencje należy regularnie wykonywać pomiar promieniowania elektromagnetycznego w pracy.

Wiarygodne pomiary

Najlepszym wyborem do uzyskania wiarygodnych wyników jest akredytowane laboratorium pomiarowe, które przeprowadza pomiary w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym. Laboratorium akredytowane używa do pomiaru profesjonalnych detektorów, które są w stanie wykryć najróżniejsze częstotliwości pola elektromagnetycznego, które nie zawsze mogą zostać wykryte przy użyciu sond do samodzielnego pomiaru.

pomiar pem

Pomiary pem i ich powód

Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch, powiązanych ze sobą w sposób nierozerwalny składników: pola elektrycznego oraz pola magnetycznego. Powiązanie to polega na zależności, zgodnie z którą każda zmiana pola elektrycznego w czasie wywołuje pole magnetyczne i odwrotnie. Każda zmiana pola magnetycznego indukuje pole elektryczne. Ponadto, mimo, że jest ono naturalnie występującym w przyrodzie zjawiskiem fizycznym, w niektórych przypadkach stanowić może poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Z tego względu wykonuje się pomiary pem, pozwalające poznać jego parametry, w celu wyznaczenia, wynikającego z jego oddziaływania, ryzyka.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

Rozwój techniki spowodował powstanie urządzeń elektrycznych. Podczas ich pracy wytwarzane jest w ich pobliżu pole elektromagnetyczne o znacznych wartościach. Może ono oddziaływać szkodliwie na człowieka, jak również powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń. Do tego typu sztucznych źródeł silnego pola elektromagnetycznego zalicza się m. in.:

  •  obiekty infrastruktury elektroenergetycznej (np. linie napowietrzne lub stacje transformatorowe wysokiego napięcia),
  •  aparaturę medyczną (np. rezonator magnetyczny),
  •  niektóre urządzenia przemysłowe (np. piece łukowe, spawarki),
  •  urządzenia telekomunikacyjne (np. anteny radiowe),
  •  urządzenia codziennego użytku (np. mikrofalówki, telefony komórkowe).

W celu zminimalizowania szkodliwych skutków nadmiernej ekspozycji człowieka na działanie pola elektromagnetycznego opracowano specjalne przepisy w tym zakresie. Do ich przestrzegania zobowiązano pracodawców oraz producentów urządzeń. Między innymi dlatego istotne są pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.

Akredytowane laboratorium pomiarowe

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego odbywa się przy użyciu specjalistycznego detektora. Przed przystąpieniem do pomiaru istotne jest ustalenie spodziewanej charakterystyki mierzonego zjawiska (tzn. źródło pem, pem stałe czy zmienne, przybliżony zakres częstotliwości pem). W związku z tym do prawidłowej obsługi i interpretacji wskazań urządzenia niezbędna jest profesjonalna wiedza z zakresu elektrotechniki. Na rynku dostępne są liczne oferty firm zajmujących się wykonywaniem pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy. Istotnym jednak jest aby firma działała jako akredytowane laboratorium pomiarowe. Tylko wtedy bowiem wynik przeprowadzonej przez nią ekspertyzy można uznać za wiarygodny i odnieść względem obowiązujących przepisów.

pomiary pola elektromagnetycznego

Czy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy?

Istotne jest przestrzeganie obowiązujących zasad, jeżeli chodzi o pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, bezsprzecznie konieczne jest wykonywanie badań i pomiarów. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie występują strefy ochronne dłużej niż przez 2 lata. Wyznacznikiem nie jest już krotność NDN. Nowe rozporządzenie jest dużo bardziej czytelne zarówno dla pracodawców, jak i inspektorów.

Jak często trzeba wykonywać pomiary pola elektromagnetycznego?

Obecnie pomiary elektromagnetycznego pola w środowisku pracy należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata. Jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono wystąpienie wyłącznie strefy pośredniej, to bez wątpienia zalecane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego co najmniej raz w roku. Dotyczy to przypadku, gdy podczas ostatniego pomiaru występowały strefy zagrożenia, albo strefy zagrożenia i niebezpieczne.

Jeżeli w ciągu dwóch lat, gdy wykonywane były pomiary elektromagnetyczne w środowisku pracy nie stwierdzono występowania stref ochrony, pracodawca nie musi wykonywać ponownie badań i pomiarów.

Aktualne rozporządzenie jest bardzo czytelne i działa na korzyść właścicieli firm. Jednocześnie akredytowane laboratorium pomiarowe ma mniej pracy, ponieważ testuje faktyczne miejsca, w których może dojść do wystąpienia stref promieniowania. Pozwala to na skupienie się na faktycznych miejscach, w których zagrożenie jest realne.

Istotne jest, aby pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy były wykonywane w specjalistycznych miejscach i przez fachowców posiadających wysokiej jakości, czułe urządzenia. Tylko wtedy badanie pola magnetycznego może być miarodajne.

Mając na uwadze potrzeby właścicieli firm, laboratoria przygotowują szereg ofert i dostosowują swoje możliwości do aktualnych wymagań rynkowych. Daje to szansę na miarodajny i precyzyjny pomiar promieniowania elektromagnetycznego.

Wybierając laboratorium akredytowane, zawsze zwracaj uwagę na zakres jego działalności, jak długo jest obecne na rynku oraz jakim sprzętem dysponuje. Tylko wtedy można mieć pewność, że pomiary pola elektromagnetycznego zostaną wykonane w sposób skuteczny i zgodny ze stanem rzeczywistym.